Overslaan en naar de algemene inhoud

Onze missie

Familieplatform behartigt de belangen van familieleden en ondersteunt hulpverleners in hun beleid. We stimuleren familie, familieorganisaties, overheden, zorgverstrekkers en zorgorganisaties om  familie een actieve rol te geven tijdens het herstelproces van de patiënt. Dat doen we op basis van onze praktijkervaring en wetenschappelijke onderbouwde kennis. We leggen het accent op de thuiscontext.  

Onze complexe samenleving kent een tendens van vermaatschappelijking van zorg. In die context benadrukt Familieplatform het belang van de actieve rol die familie speelt tijdens het herstelproces van patiënten. De samenleving moet een ‘familiereflex’ maken. Zowel op vlak van regelgeving en beleid, als op individueel, netwerk- en overheidsniveau.   

Familieplatform ondersteunt al wie als naaste in aanraking komt met de gezondheidszorg en behartigt de belangen van al deze naasten (volwassenen én kinderen). Het doel is om het psychisch welzijn en de gezondheid van naasten te verhogen op belangrijke levensdomeinen zoals wonen, werk, justitie, sociaal leven, vrije tijd en onderwijs. 

Om deze missie te vervullen werkt de organisatie samen met en ondersteunt ze familieorganisaties, families, overheid, zorgverstrekkers en zorgorganisaties via publicaties, vormingen en opleidingen, trajectbegeleidingen en het bundelen van best practices. Familieplatform helpt hen zo de ‘Familiereflex’ te maken en de familiecontext een evenwaardige plaats te geven binnen de trialoog van patiënten, zorgverleners en familie. 

Elke stap is een stap in de richting van een cultuurverandering 

Onze visie

HET FAMILIEPERSPECTIEF IN DE GEZONDHEIDSZORG

Familieplatform ondersteunt families in hun rol als naastbetrokkenen binnen de gezondheidszorg. Het draagt bij tot een cultuur waarin de zorg voor familieleden meer op de voorgrond komt. Wie zorgt, verdient zelf ook zorg.

Familieplatform verruimt de kennis en methodieken binnen de geestelijke gezondheid naar andere sectoren om ook daar het welzijn van naastbetrokkenen meer op de voorgrond te plaatsen. 

Familiereflex

Familie 

Bijzondere aandacht voor KOPP/KOAP

Familieorganisaties samenbrengen en versterken

Aandacht voor familie in de zorg

Uitbouw inzet familie-ervaringsdeskundigheid

Beleidsbeïnvloeding 

Onderzoek en wetenschap

Het kan elk van ons overkomen dat iemand in onze nauwe omgeving het moeilijk heeft 

Zijn we niet allemaal familie van...

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen, krijgen te maken met psychische problemen. Bij 31,4% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar is er sprake van psychische problemen (VVGG, 2015).

Als volwassene heb je 27% kans dat je in je leven te kampen krijgt met een psychisch gezondheidsprobleem. Nog eens een veelvoud daarvan maakt er op één of andere manier deel van uit: als partner, ouder, zoon of dochter, broer of zus, familielid, vriend(in), collega of buur.

Kortom: er is een groot netwerk rond de patiënt betrokken.

Dat sommigen van hen ook aandacht nodig hebben bij het hulpverleningsproces, wordt maar al te vaak vergeten. Ze zitten met vragen over de problematiek, weten niet goed hoe ze hun familielid kunnen helpen of zelf geholpen kunnen worden, en weten vaak niet bij welke instanties ze daarvoor terecht kunnen.

KOPP / KOAP: aandacht voor kinderen

Kinderen hebben warme en liefdevolle zorgfiguren nodig tijdens hun ontwikkeling, ze zijn onlosmakelijk met hen verbonden. Tegelijkertijd beïnvloeden kinderen ook hun ouders.

Deze wisselwerking tussen ouders en kinderen, maar ook tussen partners of vrienden, kan een kwetsbaarheid inhouden wanneer psychische problemen de kop opsteken.

Veel problemen starten in een vroeg stadium van de ontwikkeling. Ongeveer de helft van de stoornissen ontwikkelt zich vóór de leeftijd van 14 jaar. Verder ontwikkelt 1 op 3 kinderen in een KOPP/KOAP situatie (kinderen van ouders met een  psychisch/afhankelijkheidsprobleem), problemen van voorbijgaande aard.

Nog eens een derde van deze kinderen ontwikkelt een ernstige en langdurige psychische problematiek (op latere leeftijd). De cijfers maken de nood aan preventie en ondersteuning duidelijk.

Het is daarbij van belang om op zoek te gaan naar de krachten binnen het relationele netwerk. Verschillende onderzoeken tonen aan dat interventies die zich richten op de familiecontext, zoals aandacht voor een veilige gehechtheid tussen familieleden, leiden tot positieve resultaten.

De hulpverlening, maar ook de maatschappij, moeten daarom oog hebben voor zowel de steun die de familie of omgeving kan bieden aan het familielid, als de ondersteuning die ze zelf nodig hebben.

Beleidsplan

Vertrekkende vanuit onze verschillende basisdomeinen (familieorganisaties, zorg, kwaliteit & wetenschap, KOPP/KOAP, maatschappelijke bekendmaking en beïnvloeding) analyseerden we de sterktes en uitdagingen per domein en formuleerden of verfijnden we de operationele doelstellingen voor de komende twee jaren. Ook in dit beleidsplan focussen we op het verder tot stand komen van een structurele, breed gedragen inbedding en vertegenwoordiging van familie als partner in zorg.

VOOR FAMILIE EN FAMILIEORGANISATIES

VOOR ZORGVERLENERS EN ZORGORGANISATIES

VOOR KINDEREN VAN OUDERS MET PSYCHISCHE EN AFHANKELIJKHEIDSPROBLEMEN

FOCUS OP WETENSCHAP EN KWALITEIT

Familieplatform als steunpilaar voor familie en familieorganisaties

Familieorganisaties zijn ontstaan vanuit een nood om verbinding en steun te brengen tussen lotgenoten. Het is echter niet evident om met beperkte middelen en managementmogelijkheden het hoofd boven water te houden.  

Het Familieplatform verenigt familieorganisaties door uitwisseling en kennisdeling mogelijk te maken. Het inventariseert, ondersteunt en begeleidt opleidings-, structurele of inhoudelijke noden en vervult een brugfunctie naar de overheid. Door het verenigen en ondersteunen van familieorganisaties, beoogt Familieplatform deze belangrijke en toegankelijke vorm van steun voor (en door) familie verder te versterken.  

Familieplatform ondersteunt zorgverleners en zorgorganisaties

Een gezondheidszorg waar naastbetrokkenen geïnformeerd worden en samenwerking tussen 3 actoren (patiënt, familie, hulpverlener) vanzelfsprekend is, moet de komende jaren gerealiseerd worden. Hierbij is een familiebeleid dat breed gedragen wordt onmisbaar. Zorgorganisatie worden geïnformeerd over, gestimuleerd tot en geassisteerd bij de implementatie van een gedragen familiebeleid bij de zorgverstrekkers. 

 Als Familieplatform versterken we naastbetrokkenen in hun unieke positie ten aanzien van zorggebruikers en zorgverleners. We scheppen een kader waarbinnen de betrokkenheid van de actoren duidelijk is. We vertrekken vanuit de regie van de zorggebruiker: de zorg wordt maximaal afgestemd op de behoeften van de zorggebruiker. 

Familieplatform heeft aandacht voor kinderen van ouders met psychische- en afhankelijkheidsproblemen

Minderjarigen en jongvolwassenen zijn een bijzondere doelgroep waarbij de familie een heel bijzondere rol speelt.  Binnen GGZ-wereld zijn er heel wat thema’s die een genuanceerde visie op betrokkenheid, beroepsgeheim, en  beslissingsbekwaamheid vragen.  Als Familieplatform willen we deze visies mee vorm geven in dialoog met minderjarigen, hun familie en de hulpverlening. 

Daarnaast zet het Familieplatform in op preventie van het ontwikkelen van eigen geestelijke gezondheidsproblemen en het ondersteunen en versterken van de veerkracht bij kinderen van ouders met psychische- of afhankelijkheidsproblemen (=KOPP/ KOAP).  

Door het organiseren van workshops, opleiding en coaching op verschillende zorgdomeinen en het verkennen van mogelijke hiaten binnen de gezondheidszorg, willen we streven naar een optimaal en laagdrempelig zorgaanbod voor alle kinderen van ouders met kwetsbare (geestelijke) gezondheid. 

Familieplatform zet in op wetenschap en kwaliteit

Door een algemene monitoring op diverse gebieden zet het Familieplatform in op het vaststellen, aankaarten en aanpakken van noden en hiaten van families in de brede gezondheids- en welzijnszorg.   

Overheden en beleidsinstanties volgen de noden, knelpunten en aanbevelingen die het Familieplatform aanreikt vanuit de families, familieorganisaties en zorginstanties.   

Het Familieplatform ondersteunt mee de ontwikkeling van kwaliteitsbevragingen, oa met VIKZ. Daarnaast bundelt het Familieplatform (inter)nationaal onderzoek en richtlijnen rond het thema familie en zet expertise in door betrokkenheid bij (onderzoeks)projecten. 

Jaarverslag

Familie in de zorg, een vaste waarde. Daarvoor ijveren we elke dag bij Familieplatform. Benieuwd onder welke projecten we allemaal onze schouders zetten? Lees het in ons jaarverslag!