Overslaan en naar de algemene inhoud

Onderzoek familievriendelijkheid op kankerafdelingen

In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de ervaringen en noden van familie na een kankerdiagnose. We peilen naar naar hoe welkom familie zich voelt op de afdeling, alsook hun tevredenheid aangaande de verkregen informatie, de ondersteuning en de betrokkenheid bij het nemen van zorgbeslissingen. Dit gebeurt via een online vragenlijst (10min).

Meer informatie

Onderzoeksrapporten en publicaties

Ook in onze sector is het belangrijk om methodieken te onderbouwen. Evidence-based werken, zoals dat heet. Als Familieplatform helpen we door relevante (inter)nationale literatuur te verzamelen, eigen onderzoeksprojecten op te zetten en onze expertise te delen bij lopende onderzoeksprojecten. Lees hieronder onze recente onderzoeksrapporten.

Systematische review naar beschermende factoren bij KOPP (2023)

Ons team deed onderzoek naar de beschermende factoren in het bevorderen van veerkracht bij kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP). Om deze factoren in kaart te brengen, doken we in de literatuur. Resultaten van deze review wijzen erop dat er verschillende beschermende factoren zijn: Informatie, Ondersteuning, Gezinsfunctioneren en verbondenheid, Copingstijl van het kind, en Opvoeding. Elk van deze factoren draagt bij tot de veerkracht van KOPP.
Het volledige artikel (Engelstalig) is voor iedereen beschikbaar en lees je via Frontiers in Psychology. Binnenkort delen we via onze website ook een Nederlandstalige vertaling.

Het betrekken van naasten in de geestelijke gezondheidszorg: van multidisciplinaire richtlijn naar implementatie (2023)

Dat familie een essentiële rol speelt in het leven én het hersteltraject van de patiënt, daar zijn wij (Familieplatform en lidorganisaties) natuurlijk van overtuigd. In 2021 werd dit door de Vlaamse Overheid ondersteund door de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn (MDR) rond het betrekken van naasten binnen de GGZ. Om de uitrol en implementatie van deze richtlijn te vergemakkelijken, werd de Familiereflex ontwikkeld. Via infosessies, vragensessies, vormingen en coachingtrajecten zetten we ons in om de geestelijke gezondheidszorg familievriendelijk(er) te maken. We schreven het traject ‘van richtlijn naar implementatie’ uit in een artikel voor Tijdschrift Klinische Psychologie; dit artikel werd deze maand gepubliceerd. Benieuwd om hier meer over te lezen? Lees hier het artikel.

Proefproject Familiebuddy (2023)

Familieplatform ging in dit proefproject na of een buddy-methodiek ontwikkeld en ingezet kan worden voor het ondersteunen van families. Centraal in deze methodiek staan de vrijwillige buddy’s die hun eigen familie-ervaringsdeskundigheid inzetten in één-op-één lotgenotencontact. In dit rapport lees je meer over de voorgeschiedenis van het familiebuddy-project en de toepassing ervan binnen enkele familieorganisaties.

Project Familiereflex (2022)

In 2021 werd de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg gepubliceerd. De doelstelling van deze richtlijn is het erkennen van naasten als vaste waarden in het leven van de zorggebruiker en hen maximaal te betrekken in de zorg. Om deze richtlijn in de praktijk te implementeren, werd de Familiereflex ontwikkeld: een vertaalslag van de richtlijn met concrete handvaten voor hulpverleners, organisaties en beleid. Meer weten over het bereik, de impact en de evaluatie van dit project (juni 2021-juni 2022)? Lees dan hier het eindrapport.

Proefproject familievertrouwenspersoon (2022)

In samenwerking met een aantal zorgorganisaties zette Familieplatform een proefproject op poten om de functie van een familievertrouwenspersoon te onderzoeken. De ervaringen van directie, hulpverleners, familievertrouwenspersonen en natuurlijk van de families werden bevraagd. De resultaten van dit proefproject lees je hier. Zit je als familie met vragen of wil je meer weten over de familievertrouwenspersoon? Dan kan je terecht op deze pagina voor meer informatie. De jaarrapporten van het project Familievertrouwenspersoon kan je hier lezen.

Ontwikkeling familietevredenheidsmeting (2021)

Familieplatform ontwikkelde de Familietevredenheidsmeting en onderzocht het gebruik hiervan binnen psychiatrische ziekenhuizen en -centra. De Familietevredenheidsmeting is een instrument dat zorgorganisaties in staat stelt om op een systematische manier de stem van familie te bevragen. De resultaten van deze bevraging helpen zorgorganisaties bij het detecteren van eigen knelpunten en opportuniteiten, alsook bij het uitwerken van een gedragen familiebeleid. Het volledige rapport van de eerste onderzoeksfase lees je hier.

Familietevredenheidsmeting

Als zorgorganisatie wil je inzetten op een goed familiebeleid. Maar hoe weet je of je voldoende tegemoetkomt aan de noden van families? Wat gaat goed en wat kan beter?

Voor de ontwikkeling en bijsturing van een familiebeleid is het van onschatbare waarde om het perspectief van families te leren kennen. Familieplatform ontwikkelde een meetinstrument om dit familieperspectief in kaart te brengen.

De resultaten brengen jouw organisatie een stap dichter bij een gedragen familiebeleid.